Kategoria: Geografia zdrowia

LĄD I WODA

Z kolei ląd i woda nagrze­wają się niejednakowo i niejednakowo maga­zynują energię cieplną. W Azji Środkowej la­tem podczas dnia nie można bosą nogą stanąć na rozgrzany piasek, tymczasem woda nawet w niewielkiej i płytkiej kałuży nie osiąga tam wysokiej temperatury.

RÓŻNICE WARUNKÓW

Różnice warunków klimatycznych pomiędzy obszarami położonymi nad brzegami mórz, oce­anów, wielkich jezior a wnętrzem lądu — da­leko od dużych zbiorników wodnych — wystę­pują przez cały rok, wpływając na czas trwa­nia każdej pory roku. Różny jest też klimat terenów równinnych i

NA NIZINACH

Na nizinach trzeba przejechać kilka tysięcy kilometrów, aby zaobserwować podobne zmia­ny krajobrazu. W górach miejsca położone na tej samej wysokości charakteryzują się niekie­dy znacznymi niejednorodnościami klimatu: północne zbocza najczęściej pokryte są lasem, a południowe — suchsze i mocniej nagrzewane przez

CIEPŁO SŁONECZNE

Gdyby Ziemia tylko odbierała ciepło słonecz­ne i nie traciła go — już dawno nastąpiłoby jej przegrzanie. Dlaczego nie dochodzi do tego’ Co dzieje się z wchłoniętym przez Ziemię ciep­łem? Docierające do Ziemi promieniowanie sło­neczne zostaje częściowo odbite w przestrzeń kosmiczną

ODBITE PROMIENIOWANIE

Ilość odbitego promieniowania zależy przede wszystkim od warunków fizycznych podłoża, np. od jego barwy i wilgotności. Ze wspomnianą wyżej właściwością śniegu i lodu związana jest duża różnica temperatur oraz czasu trwania lata i zimy między obszarami pokrytymi zimą grubą warstwą

DŁUGOŚĆ SEZONU

Na­stępstwem tego jest, między innymi, duża róż­nica w długości sezonu kąpielowego, np. od 2,5 miesiąca w miejscowościach wczasowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego do ponad 6 mie­sięcy na wybrzeżu Morza Czarnego. Oprócz odbijania części promieniowania sło­necznego wszystkie bez wyjątku ciała tracą ciepło

ŚNIEGI I LODY

Na Zabajkalu, gdzie zimą niebo często jest bezchmurne, ziemia nocą bardzo szybko wy- promieniowuje ciepło nagromadzone w ciągu dnia i noce są tam bardzo mroźne. Ponadto ziemię wtedy słabo chroni przed utratą ciepła cienka pokrywa śniegu. Są to regiony wiecznej

BILANS PROMIENIOWANIA

Już teraz Przybajkale i Zabajkale to znane regiony turystyki kwalifikowanej, mi­mo panujących tam surowych warunków kli­matycznych. Dla przykładu — temperatura wody w Bajkale, najgłębszym jeziorze na kuli ziemskiej — w lipcu wynosi zaledwie 8°C na największych głębokościach, a tylko w

W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU

Z tego też względu za kołem podbiegunowym w czasie trwającej kilka mie­sięcy nocy powstają specyficzne warunki mro­cznego i zimnego klimatu. Także w regionach północnych, gdzie nie ma polarnej nocy, np. w okolicach Archangielska, w dolnym biegu rzeki Ob, ale ziemię

SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Tak więc na południowych obszarach Ukrainy, na Krymie,. Kaukazie, a także w po­łudniowych regionach Kazachstanu i w Azji Środkowej przy dosyć wysokim położeniu słoń­ca i w chłodniejszych porach roku, kiedy dzieńnie jest zbyt krótki — istnieją sprzyjające wa­runki klimatyczne dla

WYNIK STATYSTYK

Z danych statystycznych wynika, że obecnie większa część ludności Ziemi zamieszkuje w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie rok dzieli się na porę ciepłą i chłodną oraz pory przejściowe. Jednakże współczesny człowiek może żyć i pracować w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej.

RÓŻNICE TEMPERATUR

Biorąc pod uwagę tylko różnice temperatur, jakie występują między powierzchnią lodowej pokrywy Antarktydy, gdzie temperatura po­wietrza może spadać do — 82,6°C, a dżunglami tropikalnymi, gdzie temperatura dochodzi do + 50°C — można przyjąć, że człowiek jest w stanie żyć w

PROCES PRODUKCJI CIEPŁA

Jak odbywa się proces produkcji ciepła przez organizm człowieka? Jakie są mechanizmy zja­wisk z nim związanych? Pytania te dotyczą bardzo interesującego, a przy tym złożonego zagadnienia, jak dotąd jeszcze nie w pełni zba­danego.Temperatura otoczenia jest głównym czynni­kiem pobudzającym zakończenia nerwowe

ZMIANA TEMPERATURY ŚRODOWISKA

Zmiana tempratury środowiska zewnętrzne­go natychmiast pociąga za sobą zmiany w prze­biegu procesów biochemicznych w komórkach organizmu człowieka, a tym samym wpływa na ilość ciepła wytwarzanego w organizmie oraz wydzielanego przez organizm, aby jego tempe­ratura nie uległa zmianie. Związek pomiędzy temperaturą