PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW LECZNICZYCH

Wody kwasowęglowe stosowane są zarówno do picia, jak i do kąpieli. Przydatność ich do celów leczniczych związana jest z zawartością rozpuszczonego dwutlenku węgla. Wiadomo, że rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury (przy 0°C wynosi ona 3,35 g/l, przy 20°C — 1,69 g/l, przy 40°C — 0,97 g/l).Zwykle w kąpielach kwasowęglowych woda… Czytaj więcej »

SKŁAD JONOWY WÓD

Duże znaczenie ma także skład jonowy wód mineralnych. Chociaż mogą być w nich zawar­te prawie wszystkie znane pierwiastki, najwię­cej jest anionów: siarczanowego, wodorowęgla­nowego, chlorkowego oraz kationów:  sodu, magnezu, wapnia.Od zawartości makroskładników: anionów kationów w wodzie mineralnej zależy jej dzia­łanie na organizm człowieka. W wielu przypad­kach wody mineralne mają skomplikowany zestaw jonowy. Klasyfikuje się je według za­wartości dominującego… Czytaj więcej »

SKŁAD I LECZNICZE DZIAŁANIE

Biorąc pod uwagę skład i lecznicze działa­nie źródeł Iwanow i Niewrajew wyróżnili sie­dem rodzajów naturalnych wód mineralnych. Do grupy A zaliczono wody, których lecz­nicze działanie zależy od zawartości w nich substancji mineralnych i składu jonów. Ze względu na ilość rozpuszczonych soli dzielą się one na wody o niewielkiej mineralizacji i diu- retycznym (moczopędnym) działaniu, o średniej… Czytaj więcej »

PODZIAŁ WÓD MINERALNYCH

Klasyfikacja wszystkich występujących w przyrodzie wód nie jest łatwa. Bardzo wiele odkrytych źródeł ma wody o najróżniejszym składzie. Także podział wód mineralnych ze względu na ich właściwości lecznicze, jak do­tąd, nie powiódł się. Częściowo dokonali tego W. Iwanow i G. Niewrajew, którzy opracowali, po długotrwałych i żmudnych badaniach licz­nych źródeł, w tym także przez siebie… Czytaj więcej »

WSZYSTKIE PODZIEMNE WODY

Wspom­niane baseny artezyjskie, takie jak Kotlina Podmoskiewska lub Nizina Północnoukraińska, nieraz zajmują bardzo duże obszary. Położone w nich doliny rzek i parowy przecinają w nie­których miejscach wodonośne warstwy i wów­czas po ich stokach spływają ze źródeł stru­mienie wód słodkich albo zmineralizowanych.Wszystkie podziemne wody mają duże zna­czenie nie tylko lecznicze, ale i oczyszczające, ponieważ przenikając przez glebę… Czytaj więcej »

WODONOŚNA WARSTWA

Pod tymi warstwami zalegają skały nie przepuszczające wody, np. gliny, granity, od powierzchni dzieli wody głębinowe najczę­ściej glina. Jednakże mimo to do warstw prze­puszczalnych przenikają wody z opadów atmo­sferycznych. Dzieje się tak w miejscach, gdzie warstwa wodonośna podchodzi do powierzchni ziemi. Tak więc miejsce zasilania oddalone może być setki kilometrów od miejsca, gdzie dowiercono się… Czytaj więcej »

MINERALIZACJA WÓD

Dzięki badaniom prowadzonym na dużej czę­ści europejskiego terytorium Związku Radziec­kiego wiemy, że na obszarze około 700 000 km2, obejmującym Wołogdę, Jarosławl, Moskwę — znajduje się zbiornik wód podziemnych. Już  w XIX wieku wysunięto hipotezę, że woda, któ­rą są nasiąknięte warstwy starych skał zalega­jące w tym rejonie, stanowi pozostałość mórz, które kiedyś (około 500 min lat… Czytaj więcej »